30 Mart 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27537

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “ön lisans” ve “lisans” tanımları yürürlükten kaldırılmış; aşağıdaki çevre lisansı tanımı eklenmiştir.

             “Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen  “ön lisans ve lisans”  ibareleri “çevre lisansı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen  “lisanslı” ibareleri “çevre lisanslı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Akümülatör Geri Kazanım Tesislerine Çevre Lisansı Alınması ile İlgili Hükümler”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Çevre lisansı alınması

             MADDE 21 – Atık pil ve atık akü geri kazanımı yapan tesislerin çevre lisansı alması zorunludur. Çevre lisansı alınması işlemlerinde, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin EK-3 C sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunun içeriği Bakanlıkça belirlenir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci ve 23 üncü maddeleri ile Ek-6 ve Ek-7’ si yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.