30 Mart 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27537

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 30/7/2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (t) bendi eklenmiştir.

             “k) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,”

             “t) Taşıma Lisansı: Bu Yönetmelik gereğince atık yağ taşımacılığı yapmak isteyen araç sahibi firmaların il çevre ve orman müdürlüğünden alacakları belgeyi,”

             MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bendi, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi,  21 inci maddesinin birinci fıkrası ve Ek-1’inin II. Katagori Atık Yağ başlıklı tanımında yer alan “lisans” ibareleri “çevre lisansı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 –  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Atık yağ taşıyıcılarının taşıma lisansı, işleme ve bertaraf tesislerinin çevre lisansı koşullarına uygun olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığını düzenli olarak denetlemekle, gerekli idari işlemleri yapmak ve sonucundan Bakanlığa bilgi vermekle,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve Ek-1’inin III. Katagori Atık Yağ başlıklı tanımında yer alan “lisanslı” ibareleri “çevre lisansı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ç) Atık yağların taşıma lisansı almış taşıyıcılar vasıtasıyla çevre lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla,”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Geri kazanıma uygun olmayan ve tehlikeli atık yakma tesislerinde bertaraf edilmesi gereken III. Kategori atık yağlar ile geri kazanım işlemlerinde ortaya çıkan tehlikeli nitelikli atıklar ve bunlarla kirlenmiş malzemeler ve de atık yağ depolama tanklarının dip çamurları Bakanlıktan çevre lisansı almış tesislerde bertaraf ettirilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Altıncı Bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Çevre Lisansı Alınması ve Geri Kazanım Ürünlerinin Pazarlanmasına İlişkin Hükümler”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Çevre lisansı alınması

             MADDE 23 – (1) Atık yağ rafinasyon ve rejenerasyon tesisi kurmak ve/veya işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan çevre lisansı almak zorundadırlar. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3 C sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunun içeriği, bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yapılacak çalışmalarla belirlenir.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi ve Ek-6’sı yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2008

26952

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2009

27305