30 Mart 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27537

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/11/2006 tarihli ve 26357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “i) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 24 üncü maddesinde yer alan “lisans” ibareleri “çevre lisansı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “lisanssız” ibareleri “çevre lisansı olmadan” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ç) ÖTL’lerin, çevre lisansına sahip geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamakla,”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Yedinci Bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Geçici Depolama İzni ve Çevre Lisansı Alınması ile İlgili Hükümler”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Çevre lisansı alınması”

             “(1) Mekanik kırmayla granül kauçuk, çelik ve tekstilin ayrıştırıldığı tesisler, proliz ve diğer yöntemlerle karbon siyahı ve aromatik yağlar elde eden tesisler, rejenere kauçuk tesisleri ile benzeri tesislerin çevre lisansı alması zorunludur. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3 C sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunun içeriği, bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yapılacak çalışmalarla belirlenir.”

             “(2) ÖTL’ler bütün, kesilmiş, dilimlenmiş veya sıkıştırılmış olarak, ses ve darbe absorbe etme özelliği nedeniyle otoyollarda çarpma bariyeri veya ses absorbisyon duvarı, limanlarda iskele takozu ve ayakkabı tabanı gibi işlemelerinde kullanılabilir. Bu gibi işlemler için geri kazanım konulu çevre lisansı alma şartı aranmaz.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Geçici depolama izni iptali

             MADDE 23 – (1) İl çevre ve orman müdürlüğünce yapılan denetimlerde depolama alanlarının izne uygun olarak çalıştırılmadığı, mevzuatta istenen şartların yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde işletmeye, tespit edilen aksaklığın giderilmesi için, aksaklığın önemine ve kaynağına göre iki ay ile altı ay arasında süre verilir. Bu süre sonunda yapılan kontrollerde aksaklığın devam ettiği tespit edilirse, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi hükmü uygulanarak, işletmenin geçici depolama izni iptal edilir. Aksaklığı giderilen işletmenin yeniden geçici depolama izni alabilmesi için bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre il çevre ve orman müdürlüğüne müracaat etmesi zorunludur.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2006

26357