30 Mart 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27537

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/4/2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan Lisans tanımı yürürlükten kaldırılmış, Geri Kazanım tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıda yer alan Çevre Lisansı ve Taşıma Lisansı tanımları eklenmiştir.

             “Geri kazanım: Atık yağların, Bakanlıktan çevre lisansı almış geri kazanım tesisleri tarafından toplanarak endüstride kullanılacak yarı mamul (külçe sabun, stearin, kimya sanayinde kullanılacak hammadde ve benzeri) ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemlerini,”

             “Çevre Lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,”

             “Taşıma Lisansı: Bitkisel atık yağ taşımacılığı yapmak isteyen araç sahibi firmaların il çevre ve orman müdürlüğünden alacakları belgeyi,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (k) bendi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 20 nci maddesinde yer alan “toplama lisanslı” ve “lisanslı” ifadeleri “çevre lisanslı” olarak; 6 ncı maddesi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, altıncı bölüm başlığı ve 23 üncü maddesinde yer alan “lisans”, “toplama ve bertaraf lisansı”, “toplama lisansı”, “atık yağ toplama lisansı” ibareleri “çevre lisansı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Çevre lisansı

             MADDE 21 – Atık yağları sabun veya sabun hammaddesi, biyodizel ve diğer ürünleri elde etmek amacıyla kullanan geri kazanım tesislerinin çevre lisansı alması zorunludur. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3 C sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunun içeriği, bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yapılacak çalışmalarla belirlenir.

             Bitkisel yağ rafinasyon tesisleri içinde rafinerinin kendi atıklarının değerlendirildiği ve ana tesisle entegre olarak işletilen geri kazanım üniteleri için çevre lisansı alma şartı aranmaz.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi ve Ek 4’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.