30 Mart 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27537

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN

KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/12/2007 tarihli ve 26739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “g) Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “lisanslı” ibaresi “çevre lisanslı” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ç) Arındırma ve/veya bertaraf konulu çevre lisansı vermekle,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “d) Çevre lisansı almış tesisleri denetlemekle,”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Bakanlıktan çevre lisansı almakla,”

             “b) ISO 14001 veya eşdeğeri Çevre Yönetim Sistemini, çevre lisansı alındıktan sonra bir yıl içinde kurmakla ve bunu Bakanlığa belgelemekle,”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “(5) PCB arındırma üniteleri bakım, onarım ve üretim tesisleri bünyesinde de kurulabilir. Bu durumda arındırma için tesis sahasında ayrı bir bölüm oluşturulur. Arındırma tesis ve üniteleri aşağıdaki fiziksel şartları taşıyacak şekilde kurulur ve işletilir:

             a) Kapalı çalışma ortamı,

             b) Zemin geçirmezliği sağlanmış,

             c) Ekipman geçici deposu,

             ç) PCB tankları,

             d) Yangın tertibatı,

             e) Vakumlu veya elle sıvı boşaltma sistemi,

             f) Aktif karbon filtre,

             g) Emici (absorbent) maddeler,

             ğ) Ekipman solvent yıkama ünitesi,

             h) Yıkama sıvısı tankları,

             ı) PCB tayini için uygun laboratuar.”

             “(6) Arındırma işleminden sonra bertaraf ettirilen ve/veya geri kazanımı sağlanan madde ve atıkların miktarı kütle denge tabloları oluşturularak Bakanlığa bildirilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

             “(1) Ek-4’te belirtilen madde ve ekipmanlar ile PCB’yle kirlenmiş temizleme sıvıları, kâğıt, tahta, plastik, tekstil parçaları, koruyucu giysi ve ekipman, toprak, inşaat ve hafriyat atıkları gibi 50 ppm ve üzerinde PCB içeren sıvı, katı ve macunumsu tüm maddeler, ekipman ve atıklar çevre lisanslı tesislerde bertaraf edilir.”

             “(4) Bertaraf tesislerinin kapatılmasına ilişkin hususlarda Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Altıncı Bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Çevre Lisansı Alınması”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Çevre lisansı

             MADDE 17 – (1) PCB içeren ekipmanların arındırmasını ve/veya bertarafını yapacak gerçek veya tüzel kişiler bakanlıktan çevre lisansı almakla yükümlüdürler. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3 C sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunun içeriği, bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça belirlenir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 ve 19 uncu maddeleri ile Ek-5’i yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2007

26739