30 Mart 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27537

YÖNETMELİK

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde bulunan “Ön Lisans”, “Geçici Çalışma İzni” ve “Lisans” tanımları yürürlükten kaldırılmış; “Bertaraf” ve “Bertaraf Tesisi” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki “Geri kazanım”, “Geri Kazanım Tesisi”, “Çevre Lisansı” ve “Atık Beyan Formu” tanımları eklenmiştir.

             “Bertaraf: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-II A’sında yer alan işlemlerden herhangi birini veya birkaçını,”

             “Bertaraf Tesisi: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-II A’da sıralanan işlemlerden bir veya birkaçını yapmak üzere kurulmuş tesisi,”

             “Geri kazanım: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-II B’sinde yer alan işlemlerden herhangi birini veya birkaçını,”

             “Geri Kazanım Tesisi: Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-II B’de sıralanan işlemlerden bir veya birkaçını yapmak üzere kurulmuş tesisi,”

             “Çevre Lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,”

             “Atık Beyan Formu: Atık üreticileri tarafından doldurulması gereken web tabanlı programda yer alan formu,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

             “i) Tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri için çevre lisansı alınması zorunludur. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik esasları uygulanır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (d) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki (i) bendi eklenmiş ve maddede yer alan (e) ve (f) bendleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             “d) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te (M) işareti ile bulunan, ancak tehlikeli atık olmadığı iddia edilen atıkların tehlikeli özelliklerden bir ya da birkaçını içerip içermediğinin Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlara ait laboratuvarlar ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle üretici tarafından tespitini sağlatmakla,”

             “i) Atık beyan formunun internet yoluyla doldurulmasını sağlayacak programı hazırlamak/hazırlatmak ve programın kullanım esaslarını talimatla belirlemekle,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c), (h) ve (k) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Ayda bin kilogramdan fazla atık üreten atık üreticisinin atıklarını, çevre lisansı almış tesislere  en fazla altı ayda bir sevkinin yapılması koşuluyla  geçici depolama sahasına süresiz izin vermekle ve bu faaliyeti altı aylık dönemlerde denetlemekle,”

             “h) İl sınırları içinde bulunan tehlikeli atık ara depolama, geri kazanım tesisi ve/veya bertaraf tesislerinin Bakanlıkça verilen çevre lisansı belgelerindeki koşullar doğrultusunda işletilmelerini sağlamak, bu amaçla gerekli denetimleri yapmak, tesislerin işletme bilgi, belge ve teknik raporlarını düzenli olarak kontrol etmek, değerlendirmek ve Bakanlığa rapor etmek, tesisin çevre lisans koşullarına uygun çalışmadığının tespiti halinde gerekli yasal işlemleri yapmak ve Bakanlığa bilgi vermekle,”

             “k) Üreticilerin göndermekle yükümlü olduğu bir önceki yılın bilgilerini içeren atık beyan formunu değerlendirmek ve  gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamakla,”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (d) ve (e) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

             “d) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan çevre lisansı almış atık geri kazanım ve bertaraf tesislerinin inşası ve işletilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülük çerçevesinde gerekli önlemleri almak veya aldırmakla,”

             “e) Atıkların taşınması ile  geri kazanım ve bertaraf konusunda çevre lisansı almış kişi ve kuruluşlar ile yapacakları sözleşmelerde bulunduğu ilin valiliğinin uygun görüşünü almak, yapılan faaliyetin söz konusu sözleşmelere uygunluğunu denetlemek ve bu konuda Bakanlığa bilgi vermek üzere bağlı olduğu valiliğe rapor vermekle,”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (d), (e), (g), (l), (n), (o) ve (t) bendleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

             “d) Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği çevre lisansı almış olan  geri kazanım ya da bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,”

             “e) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te (M) işareti ile bulunup EK-III B’de belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlara ait laboratuvarlar ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle Bakanlığa belgelemekle,”

             “g) Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak  ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,”

             “l) Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya çevre lisansı almış atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık  bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle,”

             “n) Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin iletişim bilgilerini valiliğe bildirmekle,”

             “o) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmeden önce kendi atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde çevre lisansı almış bertaraf ve geri kazanım tesisine götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla,”

             “t) Faaliyetlerine yönelik inşaat ve işletme ruhsatı alınması aşamasında, tehlikeli atıklarının bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertarafının sağlanacağını belgelemekle,”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin madde başlığı ile (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             “Geri kazanım ve bertaraf edenin yükümlülükleri”

             “a) Tehlikeli atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri için çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik esaslarına uymakla,”

             “b) Çevre lisansı kapsamında belirlenen şartlara uymakla,”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “f) (B) formu net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra geri kazanım veya bertaraf eden tarafından üreticiye gönderilir.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-II A ve EK-II B’de belirtilen tüm geri kazanım ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan çevre lisansı almakla yükümlüdür.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu yöntem ile atığı bertaraf etmek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler alanın uygunluğunun belirlenmesi veya tespiti amacıyla fizibilite raporu hazırlatıp Bakanlığa sunmak ve çevre lisansı almakla yükümlüdür.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da çevre lisansı almış geri kazanım ve bertaraf  tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlığın uygun görüşü ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Bakanlıktan çevre lisansı alınması zorunludur.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Altıncı Bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerine Çevre Lisansı Alınması ile İlgili Hükümler”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Geri Kazanım ve Bertaraf Tesislerine Çevre Lisansı Alınması

             MADDE 28 – Çevre lisansı alınması aşamasında Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3 C’sinde yer alan Teknik Uygunluk Raporunda bu Yönetmeliğin Ek-19’unda verilen bilgi ve belgelerin bulunması zorunludur.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 27, 29 ve 30 uncu maddeleri ile Ek-8, EK-13 ve EK-14’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Ek-18’inin (a) bendinin (5) numaralı altbendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “5) Taşınacak atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’üne göre Kodları,”

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eklerine aşağıda yeralan Ek-19 eklenmiştir.

“Ek-19

Teknik Uygunluk  Raporu

             A) GERİ KAZANIM TESİSLERİ İÇİN

             1) Tesise geri kazanım amacıyla kabul edilecek atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’üne göre kodları, geri kazanım kapasitesi, geri kazanımda kullanılacak makine-teçhizat listesi ile ölçekli tesis ve makine yerleşim planı,

             2) Tesiste atık işlemede kullanılan kimyasal maddelerin isimleri, miktarı (ton/yıl) ve depolama şekilleri hammadde ve ürün depolama tanklarının kapasiteleri ile depolarda alınacak güvenlik tedbirleri,

             3) Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri,

             4) Geri kazanılamayan atıkların cinsi, bileşimi, miktar ve nasıl bertaraf edilecekleri,

             5) Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını ve prosesini gösteren kurumsal akademik rapor,

             6) Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri,

             7) Tesisin bu Yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir, mali fizibiliteyi de içeren ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen atık yönetim planıyla uyumlu olduğunu gösterir rapor,

             8) Tesise kabul edilen atıkların analizleri,

             9) Atığın temin edildiği işletmeler, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler,

             10) Geri kazanılan ürünlerin piyasaya ürün olarak sürülebilmesi için ilgili kurum/kuruluşlardan alınacak belge,

             11) Geri kazanılan ürünlerin standartları, ticari isimleri, üretim miktarları (ton/yıl),

             12) Anlaşma yapılan lisanslı taşıma firması ve aracının lisans bilgileri,

             B) BERTARAF TESİSLERİ İÇİN

             1) Tesise bertaraf amacıyla kabul edilecek atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’üne göre kodları, bertaraf kapasitesi, kullanılacak makine-teçhizat listesi ile ölçekli tesis ve makine yerleşim planı,

             2) Atık depolama tank/sahalarının kapasiteleri ile alınacak güvenlik tedbirleri,

             3) Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını ve prosesini gösteren kurumsal akademik rapor,

             4) Tesisten kaynaklanan proses atıklarının türleri, nitelikleri (tehlikeli, tehlikesiz, inert), miktarları ve bu atıkların ne şekilde bertaraf edildikleri,

             5) Tesise kabul edilen atıkların analizleri,

             6) Atığın temin edildiği işletmeler, bunların adresleri, telefon ve faks numaraları ve sorumlu kişiler,

             7) Tesisin bu Yönetmelik ve diğer hukuki ve teknik düzenlemelerde istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir, mali fizibiliteyi de içeren ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen atık yönetim planıyla uyumlu olduğunu gösterir rapor,

             8) Anlaşma yapılan lisanslı taşıma firması ve aracının lisans bilgileri”

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.