30 Mart 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27537

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “lisans” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve “ön lisans” tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.

             “Çevre lisansı: 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte düzenlenen lisansı,”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “önlisans ve lisans” ibaresi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “önlisans/lisans” ibareleri “çevre lisansı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Ayrıca, altı ayda bir Çevre Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre yaptırılacak testler ile belediyeler veya yetkilerini devrettiği kuruluşlarca yapılan sterilizasyon işleminin geçerliliği kontrol edilir. Analiz için gerekli numune, ilgili standart prosedürlere göre, analizi yapacak laboratuar tarafından valiliğin gözetiminde alınır ve analiz sonuçları Bakanlığa gönderilir. Analizler ile ilgili masraflar, tesis işletmecisi tarafından karşılanır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Çevre lisansı alınması

             MADDE 50 – Tıbbi atık sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisi kurmak ve işletmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan çevre lisansı almak zorundadır. Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Çevre lisansı almış olan tesis işletmecileri tesisin işletme koşulları, tesisle ilgili ölçümler ve mevzuata uygun çalıştığına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren raporları Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 45, 49 ve 51 inci maddeleri ile Ek-5 ve Ek-6’sı yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.